کاخ سفید در چه سالی ساخته شده است؟

کاخ سفید در چه سالی ساخته شده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی