ذخیره ی مواد غذایی در گیاهان معمولا بر عهده ی کدام بافت است؟mina72

ذخیره ی مواد غذایی در گیاهان معمولا بر عهده ی کدام بافت است؟mina72

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی