\\"انسانها مانند پشه به سمت نور حمله میکنند\\" این سخن از کیست؟

\\"انسانها مانند پشه به سمت نور حمله میکنند\\" این سخن از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی