خاکستر نشین شدن کنایه از چیست؟(کورش کبیر ایلام)

خاکستر نشین شدن کنایه از چیست؟(کورش کبیر ایلام)

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • کنایه از خوشبختی و ثروتمند است (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی