دو کلمه\\"شست\\" و \\"شصت\\" از چه نوع جناسی هستند؟

دو کلمه\\"شست\\" و \\"شصت\\" از چه نوع جناسی هستند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی