اين بيت از كيست(هم دعا كن گره از كار توبگشايد عشق/هم دعا كن گره ي تازه نيفزايد عشق)

اين بيت از كيست(هم دعا كن گره از كار توبگشايد عشق/هم دعا كن گره ي تازه نيفزايد عشق)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی