شاخ غول را شکستن کنایه از چیست

شاخ غول را شکستن کنایه از چیست

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • کار مهمی انجام دادن (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی