اين سخن از كيست؟در بسياري مواقع خاموشي خوب ياوري است، هرچند سخنور باشي.

اين سخن از كيست؟در بسياري مواقع خاموشي خوب ياوري است، هرچند سخنور باشي.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی