خداوند زمین و اسمان را در چند شبانه روز آفرید؟

خداوند زمین و اسمان را در چند شبانه روز آفرید؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی