در یك شركت مدنی (غیر بازرگانی) مسئولیت شركا نسبت به بدهی شركت:

در یك شركت مدنی (غیر بازرگانی) مسئولیت شركا نسبت به بدهی شركت:

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی