دوآیه قرآن که تمام 28 حرف عربی درآن آمده است؟

دوآیه قرآن که تمام 28 حرف عربی درآن آمده است؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • آیه 111 سوره توبه و آیه 20 سوره مزمل (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی