دوآیه قرآن که تمام 28 حرف عربی درآن آمده است؟

دوآیه قرآن که تمام 28 حرف عربی درآن آمده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی