دو کلمه \\"ترور\\" و \\"دست انداز\\" را چه کسی اختراع کرد؟

دو کلمه \\"ترور\\" و \\"دست انداز\\" را چه کسی اختراع کرد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی