این جمله از کیست؟عشق,هوس محبوب شدن نزد معشوق است

این جمله از کیست؟عشق,هوس محبوب شدن نزد معشوق است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی