کدام هورمون قند خون را افزایش نمیدهد؟

کدام هورمون قند خون را افزایش نمیدهد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی