كدام سوره قرآن كریم است كه غیر از (بسم الله الرحمن الرحیم) «حرف میم» در آن به كار نرفته است؟

كدام سوره قرآن كریم است كه غیر از (بسم الله الرحمن الرحیم) «حرف میم» در آن به كار نرفته است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی