عدد 8 به توان 2 با کدام گزینه برابر است؟؟؟(jaber 006)

عدد 8 به توان 2 با کدام گزینه برابر است؟؟؟(jaber 006)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی