این بیت از کیست ( بده ان قوطی سرخاب مرا تا زنم رنگ به بی رنگی خویش)

این بیت از کیست ( بده ان قوطی سرخاب مرا تا زنم رنگ به بی رنگی خویش)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی