رونق عهد شباب است دگر بستان را ... می‌رسد مژده گل بلبل خوش الحان را این بیت از کدام شاعر است؟

رونق عهد شباب است دگر بستان را ... می‌رسد مژده گل بلبل خوش الحان را این بیت از کدام شاعر است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی