مصراع « هر آنکس که دندان دهد نان دهد» از کیست؟

مصراع « هر آنکس که دندان دهد نان دهد» از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی