مصراع « هر آنکس که دندان دهد نان دهد» از کیست؟

مصراع « هر آنکس که دندان دهد نان دهد» از کیست؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • فردوسی (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی