کدام جانور است که اگر سرش را قطع کنیم تا 1 ساعت زنده میماند ؟

کدام جانور است که اگر سرش را قطع کنیم تا 1 ساعت زنده میماند ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی