جهت رانندگی خوب باید از چه فاصله ای پلاک اتومبیل ها رو بخوانید؟

جهت رانندگی خوب باید از چه فاصله ای پلاک اتومبیل ها رو بخوانید؟

تاکنون 17 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • از فاصله 20 متری (15 نفر)
  • از فاصله 10 متری (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی