غرور امیز ترین فتح در تاریخ شوروی؟

غرور امیز ترین فتح در تاریخ شوروی؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی