این شعر از کیست؟(گرت زین بد آید،گناه من است*چنین است و آیین و راه من است )

این شعر از کیست؟(گرت زین بد آید،گناه من است*چنین است و آیین و راه من است )

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی