وقتی شاعردلیلی غیرواقعی اماشاعرانه برای موضوعی بیان میکندازکدام آرایه استفاده میکند.

وقتی شاعردلیلی غیرواقعی اماشاعرانه برای موضوعی بیان میکندازکدام آرایه استفاده میکند.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی