نویسنده مهم در زمان انقلاب کبیر فرانسه چه کسی بود؟

نویسنده مهم در زمان انقلاب کبیر فرانسه چه کسی بود؟

تاکنون 7 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ژان ژاک روسو (6 نفر)
  • هلن کلر (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی