بیت ازکیست؟ حسرت نبرم به خواب آن مرداب کآرام درون دشت شب خفتست/دریایم ونیست باکم ازطوفان،دریا همه عمرخوابش آشفتست

بیت ازکیست؟ حسرت نبرم به خواب آن مرداب کآرام درون دشت شب خفتست/دریایم ونیست باکم ازطوفان،دریا همه عمرخوابش آشفتست

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی