در بیت \\" بلبل از گل بگذرد چون در چمن بیند مرا / بت پرستی یکی کند گر برهمن بیند مرا\\" چه آرایه ای وجود دارد؟

در بیت \\" بلبل از گل بگذرد چون در چمن بیند مرا / بت پرستی یکی کند گر برهمن بیند مرا\\" چه آرایه ای وجود دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی