این فرموده از کدام بزرگوار است : هر کس عقلش کامل شد کم حرف میزند .

این فرموده از کدام بزرگوار است : هر کس عقلش کامل شد کم حرف میزند .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی