هق هق

حواست هست خدا؟!

صدای هق هق گریه ام

از همون گلوئی میاد


که تو میگفتی ازرگش به من نزدیکتری.

فقط کامنت    

  چت کردن با الناز33
آموخته ام
اگر کسي يادم نکرد
من يادش کنم!
شايد او از من تنهاتر باشد...
عضو نقره ای سایت