شکر گزاری از توفیق الهی:


خدایادر پایان روز چند دقیقه می نشینم ونامه یی تشکرآمیزبرای خدا می نویسم واز همه موهبتهای و تبرکها و کاما میابی آن روز٬ به شادی یاد می کنم وسپاس می گذارم . معمولا به روز بعد می اندیشم وفهرستی از توفیق کامل آن روز نیز تهیه می کنم . گویی از این زاه ذهنم می آرامد و شب به خوابی زرف فرو می روم .تهیه فهرست صبح وشب را بسیار نوربخش و وجدانگیز یافته ام. و انقدربه اهمیت ان اگاهم که چون آیینی روزانه به انجامش می رسانم. روزهایی که ایین روزانه می چسبم همه چیز به نرمی پیش می رود.

به خودتات ابمان

فقط کامنت