شکرگزار ی از خداوند:


خدایا همیشه بهار«من خیر وبرکت برای فرد فرد خانواده ام می خواهم. خدا را شکر می کنم و از خدا می خواهم که حافظ وحامی همسر وفرزندان وعزیزانم باشد و برای همه شان آرزوی خوشبختی می کنم وامیدوارم خیرم به تمام مردم برسد و برای همه مردم ارزوی موفقیت وسعادت دارم و امیدوارم ر کارم روز به به روز پیشرفت و ترقی کنم وزندگیم یهتر وشکوفاتر شود»

فقط کامنت