هر کی از قران داستانهای داره بفرسته برای این صفحه

حضرت هود یكی ازانبیای الهی است كه نام مباركش هفت باردر قرآن آمده ویك سوره نیز به نام ایشانمی باشد.هود از نوادگان حضرت نوح بودهوبا هفت واسطه به او می رسد.ایشان را بهاین خواطر هود می گفتندكه ازگمراهیقومش نجات یافته بود واز طرف خداوندبرای هدایت قومش انتخاب شده بود.

حضرت هود در سن چهل سالگی بر قومی به نام عادمبعوث شدمحل سكونت این قوم در حقاف بوده است.آنهامردمی قوی وتنومند بودند وبا دستان خویش كوهها را می شکافتند.همچنین صاحب شهرهایآبادو وخرم بودند.آنها قومیطغیانگر،شهوت پرست ،گمراه ولجوج بودندوحاضر نبودند دست از كارهای خلاف خودبردارند ودر برابر حق تسلیم شوند.هودقوم خود را به پرستش خدای یگانه دعوت میكرد ولی آنها دعوتش را نمی پذیرفتند وبهاو نسبت دروغ می دادند این قوم خدا را بهخاطر نعمتهایش سپاس نمی گفتند وغرق درغرور وشهوت بودند.هود بسیار آنها رانصیحت میكرد اما اقدامات هود هیچ تاثیریبر آنها نگذاشت وآنها از هود درخواستتحقق وعده الهی كه همان نزول عذاب بودكردندهود از سخنان آنهاخشمگین شد وبهآنها گفت به زودی عذاب الهی بر شما نازلخواهد شد.پس منتظر باشید. سرانجاموحشتناك قوم عاد پس از آنكه هود قوم خودرا كه حدود هفتصد وشصت سال طولکشیدهدایت نمود وآنها از او سرپیچی كردهودعوتش را اجابت نكردند مدت سه سالباران نبارید واین فقط هشداری بود مبنیبراینكه عذاب نزدیك است. هود از این فرصتاستفاده كرد ومجددا از آنها خواست كهتوبه كرده وبه خدا ایمان بیاورند.گروهیاز مردم به نزد هود رفته واز او طلب دعاكردند.هود نیز در حق آنها دعا كرد ومجدداباران بر آنها نازل شد وسرسبزی وخرمی بهسرزمینشان بازگشت اما آنها همچنان بهكفر خود ادامه دادند طوریكه این باراراده خدا بر این قرار گرفت كه عذاب رابرآنها نازل نماید خداوند متعال بادبسیارشدیدی برآنها نازك كردكه به مدتهفت شب وهشت روز بر آنها وزید ویكایكآنها را نیست ونابود نموده وبدنهایشانرا قطعه قطعه نمود به طوریكه حتی یكی ازآنها نیز زنده نماندند وفقط هود واطرافیانش از این عذاب نجات یافتند.آنها بعد از پایان عذاب ونابودی كافرین بهسرزمین حضرموت كوچ كرده وتا آخر عمر در آنجا زندگی نمودند.

فقط کامنت    

ایجاد کننده

آیا می دانید کروکودیل ها سنگ می خورند ، آنها با خوردن سنگها سنگین می شوند و می توانند در اعماق آب در کمین شکار بمانند.

ضرب المثل

غزل خداحافظی خواندن ( کنایه از قهر و جدایی،پایان عمر،مرگ)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 1155 تأیید کننده: اندرس
سیر به سوی خوبی ها از ................ آغاز می شود و از منزل ............. می گذرد .
(1) عشق – آگاهی
(2) آگاهی – ایمان
(3) هدف – ایمان
(4) ایمان – هدف
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 1155:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا