مسی یا رونالدو؟!

طرفدار هر کدوم هستی شماره پیراهنشوبگو


چت اورداپپایان هر ماه طرفداران هر کدوم بیشتر بودند به 2نفر50هزار تا اعتبار میدم

فقط کامنت    

چت کردن با samim
samim از همدان ٢٧ اسفند ٩۶


چت اورداپ


چت اورداپ


چت اورداپ

عضو ارشد