برسی کامل تمامی دلایلی که باعث کاهش سرعت کامپیوتر

در ابتدا همه چیز به خوبی پیش میرود:سیستم به سرعت راه اندازی می شود،برنامه ها با سرعتی قابل قبول اجراءمیشوند و همه شواهد نشاندهنده یکانتخابمناسب است. پس از گذشت مدت زمانی،مشکلات شروع می شود: سرعت سیستم درزمانراه اندازی همچون گذشته نمی باشد

، برنامه ها با سرعتی قابل قبول اجراءنمی شوند و واژه \"هنگ\" جایگاهی خاص را درزندگی روزمره کاربران پیدا می کند. بهدنبال بروز اینگونه مشکلات، سوالاتمتعددی برای کاربران مطرح می گردد: چراسرعت سیستم کاهش پیدا کرده است ؟ چراسیستم بدفعات با مشکل مواجه می شود ومجبور می شویم آن را Reset نمائیم و درنهایت این که آیا زمان ارتقاء کامپیوترفرارسیده است؟ تائید این موضوع شایدناگوارترین خبر! برای افرادی باشد کهقرار است هزینه ارتقاء را پرداخت نمایندچراکه آنان به خوبی می دانند وارد معرکهای می گردند که امکان خروج از آن به اینآسانی وجود نخواهد داشت و هر از چند گاهینیز تکرار خواهد شد. کاهش کارائی‌ یککامپیوتر می تواند دلایل متعددی داشتهباشد. در این ترفند سعی خواهیم کرد بهبرخی از مهمترین آنها اشاره نمائیم بااین امید که بتوان برای حل مشکل و بهبودکارائی سیستم از روش هائی استفاده نمودکه هزینه ریالی و زمانی کمتری را دربرداشته باشد. وجود Spyware و یا ویروس برروی کامپیوتر ویروس ها و Spyware، از جملهتهدیدات امنیتی مهم در دنیای کامپیوترمی باشند که می توانند بطرز کاملاًمشهودی کارآئی کامپیوتر را تحت تاثیرقرار داده و آن را کاهش دهند. اولیناقدام مناسب در این رابطه، بررسی سیستمبا استفاده از نرم افزارهای آنتی ویروسو آنتی Spyware بهنگام شده است. با استفادهاز برنامه های فوق می توان اینگونهکدهای مخرب را تشخیص و در ادامه آنها راحذف نمود. در صورتی که استفاده از برنامههای آنتی ویروس و آنتی Spyware موفقیت آمیزنباشد، می توان اقدامات تکمیلی زیر راانجام داد: 1. شناسائی و توقف پردازه هایمشکوک در حال اجرا از طریق Windows Task Manager 2.شناسائی و غیرفعال کردن سرویس های مشکوکاز طریق Management Console 3. شناسائی و غیرفعالکردن سرویس ها و آیتم هائی که در زمانراه اندازی سیستم از طریق System ConfigurationUtility اجرا می شوند 4. جستجو و حذف آیتم هاو سرویس های مشکوک که اطلاعات آنها درریجستری درج شده است. 5. شناسائی و حذففایل های مشکوک 6. نصب و استفاده از چندیننرم افزار تشخیص Spyware و سایر ابزارهایموجود به منظور حذف اینگونه برنامه هایمخرب در صورت عدم موفقیت آمیز بودنموارد اشاره شده، ویندوز را با Safe modeفعال و مجدداً عملیات فوق را تکرارنمائید. حرارت و دمای پردازنده پردازندههای جدید حرارت بسیار بالائی را تولیدمی نمایند و به همین دلیل است که تمامیآنها به نوع خاصی از عناصر خنک کنندهنیاز دارند. ماشین هائی که از آنها برایبازی های کامپیوتری و یا سایر فعالیتهای سنگین استفاده می گردد، می بایست ازسیستم های خنک کننده بیشتری استفادهنمایند. در صورت افزایش حرارت پردازنده،سرعت سیستم کاهش و رفتار آن تصادفی میگردد. مادربردهای جدید قادر بهمانیتورینگ حرارت پردازنده بوده و میتوانند وضعیت آن را با استفاده ازپتانسیل های موجود در BIOS گزارش مینمایند. فن پردازنده ممکن است به دلایلمتعددی با مشکل مواجه گردد: 1. عدم چرخشمناسب و یکنواخت فن به دلیل وجود گرد وخاک 2. بروز مشکل برای موتور فن 3. بروزمشکل برای یاطاق های فن در برخی حالات باگوش دادن به صدای کامپیوتر می توان ازوضعیت عملکرد فن پردازنده آگاه گردید.در صورت بروز مشکل برای فن (خصوصاً یاطاقهای آن)، سروصدای سیستم غیرعادی و حتیممکن است باعث ایجاد لرزش در کیس گردد.در بسیاری از موارد شاید نیازی به تعویضفن نباشد و بتوان با استفاده از هوایفشرده گرد و خاک آن را پاک و زمینهاستفاده مجدد از آن را فراهم نمود (با درنظر گرفتن این واقعیت که عمرمفید فنکاهش یافته است). به منظور مانیتورینگآخرین وضعیت فن و حرارت پردازنده، میتوان از نرم افزارهای متعددی استفادهنمود. استفاده از حافظه های نامناسبحافظه اصلی یا همان RAM به دلایل متعددیمی تواند باعث بروز مشکل در سیستم گردد:1. پائین بودن سرعت RAM نسبت به سرعت بهنیهماشین 2. وجود اشکالات جزئی در RAM کهصرفاً در موارد خاص خود را نشان خواهدداد. 3. افزایش غیرقابل قبول حرارت RAM درگذشته ای نه چندان دور، خرید حافظه جدیدبرای کامپیوتر کار ساده ای بود و صرفاًلازم بود خریداران نسبت به سرعـتی کهمادربرد از آن حمایت می نماید و حداکثرحافظه قابل قبولی که می توان در یک اسلاتمادربرد قرار داد، آگاهی داشته باشند.امروزه حافظه هائی با فناوری های متفاوتو سرعت های مختلف ارائه شده است. برخیمادربردها به منظور نیل به حداکثرتوانمندی خود، نوع خاصی از حافظه راتجویز نموده و در مقابل سایر حافظه ها ازخود مقاومت نشان می دهند. مثلاً یکمادربرد ممکن است از حافظه های ECC RAMحمایت نماید ولی همچنان قادر به استفادهاز حافظه های non-ECC RAM باشد و یا ممکن استاز حافظه های PC3200 DIMMs و PC2700 حمایتنماید.در چنین مواردی، تنظمیات BIOS میبایست تغییر داده شود. در صورت استفادهاز حافظه ای که قادر به تامین حداکثرمشخصات سیستم نمی باشد، کارآئی سیستمکاهش خواهد یافت. وجود اشکالات جزئی درتراشه های RAM می تواند ناپایداری و کاهشسرعت سیستم را به دنبال داشته باشد. برخیاز تراشه های RAM به دلیل کیفیت پائینممکن است سرعت سیستم را کاهش داده و یاباعث نمایش صفحه معروف Blue Screen موسوم به\"صفحه مرگ\" گردند. در گذشته، کاربراننگران داغ شدن تراشه های RAM نبودند چراکهآنها حرارت بالائی را تولید نمی کردند.هم اینک این وضعیت تغییر یافته و ازانواع جدیدی از حافظه های RAM خصوصاً SDRAMاستفاده می گردد. در صورتی که تراشه هایRAM نصب شده بر روی سیستم حرارت بالائی راتولید می نمایند، می بایست یک فنجداگانه برای خنک کردن حافظه خریداریگردد. در صورتی که مادربرد از فن حافظهحمایت نمی نماید، می توان یک کارت فنجداگانه را تهیه و آن را در یکی از اسلاتهای PCI نصب نمود. برخی مادربردها بهکاربران امکان استفاده از حافظه هائی باسرعت های متفاوت را می دهند ولی به صورتپیش فرض با حافظه ای که دارای پائین ترینسرعت است کار خواهند کرد. ایجاد مشکلبرای هارد دیسک قبل از بروز مشکلات حاد وغیرقابل جبران برای هارد دیسک، می تواناز علائم و نشانه های متعددی به منظورتشخیص و پیشگیری از بروز یک فاجعهاستفاده نمود. این موضوع به نوع مشکلایجاد شده (مکانیکی، الکترونیکی، منطقی)بستگی خواهد داشت. از علائم اولیه زیر میتوان به منظور تشخیص مشکل یک هارد دیسکاستفاده نمود: 1. کند بودن سرعت دستیابیبر روی درایو آسیب دیده 2. مشاهده تعدادقابل توجهی از سکتورهای بد در زماناستفاده از برنامه هائی نظیر scandisk و chkdsk.3 مشاهده بدون دلیل Blue Screen .4 بروز اشکالدر راه اندازی سیستم بطور متناوب تشخیصیک هارد دیسک معیوب به مهارت خاص‍ی نیازندارد و می توان با گوش دادن به کامپیوترو شنیدن صدای هارد دیسک تا حدود زیادینسبت به سالم بودن وضعیت آن آگاهی یافت.در صورت بروز مشکل برای هارد دیسک، صدایآن غیرعادی و فرآیند نوشتن بر روی هارددیسک طولانی تر می گردد، چراکه زمانزیادی صرف یافتن سکتورهای سالم خواهدشد. وضعیت فوق در صورت استفاده از سیستمفایل های مطمئن تری نظیر NTFS مشهودترخواهد بود و سایر سیستم فایل ها ممکن استصفحه blue screen را نمایش دهند. پس ازاطمینان از این موضوع که سرعت سیستمکاهش یافته است، می توان با توجه به نوعسیستم فایل نصب شده بر روی کامپیوتر ازبرنامه هائی نظیر scandisk و یا chkdsk استفادهنمود. در صورتی که در مکانی از هارد دیسکیک سکتور بد مشاهده گردید که قبلاً فاقدمشکل بوده است، این احتمال وجود دارد کهعمر مفید هارد دیسک رو به اتمام است و میبایست پس از تهیه backup از اطلاعات مهمموجود بر روی سیستم، آن را تعویض نمود.صدای هارد دیسک و عملکرد برنامه هایscandisk و یا chkdsk بهترین علائم به منظورتشخیص بروز مشکل در یک درایو آسیب دیدهای می باشد که ممکن است در ادامه باعث ازکارافتادن سیستم گردد. در صورت مدیریتیک سیستم از راه دور و یا عدم امکانخاموش نمودن سیستم به منظور بررسی مشکل،می توان از برنامه هائی که وضعیت هارددیسک را مانیتور می نمایند، استفادهنمود (نظیر Executive Software\'s DiskAlert). تنظیماتBIOS یکی از عواملی که می تواند سهم عمدهای در کاهش کارآئی یک کامپیوتر داشتهباشد و معمولاً مورد توجه جدی قرار نمیگیرد، تنظیمات BIOS است. اکثر کاربرانتنظیمات BIOS را همانگونه که در شرکتتولید کننده انجام شده است، پذیرفته وآنها را با همان وضعیت استفاده مینمایند. عدم مطابقت تنظیمات BIOS باپیکربندی بهینه ماشین ، از جمله عواملمهم در کاهش کارآئی یک کامپیوتر می باشد.اغلب کاربران، پس از بررسی‌ کارشناسیاقدام به تغییر تنظیمات BIOS می نمایند کهقطعاً با تنظیمات انجام شده در کارخانهتولید کننده یکسان نخواهد بود. به منظورآگاهی از تنظیمات بهینه BIOS با توجه بهنوع مادربرد، یک بانک اطلاعاتی خاص وجودندارد ولی با یک جستجوی ساده بر روی ناممادربرد و BIOS می توان به تنظمیات صحیحدست یافت. همچنین، با بهنگام سازی BIOS نصبشده بر روی مادربرد می توان وضعیت آن رابهبود بخشید. بدین منظور لازم است پس ازمراجعه به سایت تولید کننده مادربرد ودریافت نرم افزار و دستورالعمل هایمربوطه، اقدام به ارتقاء BIOS نمود.سازگاری کنترل کننده و نوع دیسک برخی ازکاربران پس از مشاهده افت سرعت سیستم بهامید بهبود وضعیت کامپیوتر خود اقدام بهتغییر هارد دیسک می نمایند، ولی ممکناست در عمل چنین اتفاقی نیافتد و تلاشآنان تاثیر چندانی بر روی بهبود کارآئیسیستم نداشته باشد. این موضوع می توانددلایل متعددی داشته باشد. عدم حمایتمادربرد از تمامی پتانسیل های هارد دیسکجدید، یکی از متداولترین دلایل در اینزمینه می باشد. بدیهی است در چنین مواردیبا هارد دیسک جدید همانند هارد دیسک هایقدیمی برخورد خواهد شد. بنابراین لازماست در زمان نصب تجهیزات جدید سختافزاری نظیر هارد دیسک، دفترچه راهنمایمادربرد به دقت مطالعه شود تا مشخص گرددکه مادربرد از چه نوع اینترفیس IDE حمایتمی نماید. استفاده از کابل های نامطلوب وگاهاً فرسوده نیز می تواند یکی از دلایلعدم افزایش کارآئی هارد دیسک های جدیدنصب شده بر روی یک سیستم باشد. در بسیاریاز موارد ممکن است با تغییر کابل هایدرایو شاهد افزایش و یا بهبود کارآئیسیستم باشیم. فناوری تولید هارد دیسک هامعمولاً در بازه های زمانی یک سال تا 18ماه تغییر و بهبود پیدا می نماید و علاوهبر این که ظرفیت آنها بطرز قابل توجهیافزایش می یابد، سرعت و کارآئی آنها نیزافزایش چشمگیری پیدا می نماید. بااستفاده از هارد دیسک های جدید، سرعتسیستم بطرز کاملاً ملموسی افزایش خواهدیافت. دیسک های سریال جدید SATA (برگرفتهاز Serial ATA)، بمراتب سریعتر از دیسک هایموازی قدیمی از نوع ATA می باشند. سرویسهای ویندوز تعداد زیادی از سرویس هایویندوز به صورت پیش فرض فعال می گردند کهبه برخی از آنها به منظور عملکرد صحیحسیستم نیاز نمی باشد. در اولین فرصت میبایست اینگونه سرویس ها بررسی و نسبت بهغیرفعال کردن سرویس های غیرضروری اقدامگردد. برای آشنائی با سرویس های در حالاجرا از روش های متعددی استفاده می گردد.استفاده از از Service Applet (دستیابی از طریقمنوی Administrative Tools)، یکی از امکانات موجوددر این رابطه است. با استفاده از برنامهفوق می توان اطلاعات مناسبی در خصوص نامسرویس، وضعیت آن و این که در زمان راهاندازی به چه صورت فعال و اجرا می گرددرا مشاهده نمود. به منظور مشاهده جزئیاتمربوط به یک سرویس می توان با کلیک (سمتراست) بر روی سرویس مورد نظر، صفحه Propertiesآن را فعال و جزئیات سرویس را مشاهدهنمود. برای توقف یک سرویس می توان ازدکمه Stop استفاده نمود. در صورت عدم نیازبه اجرای یک سرویس می توان از طریق گزینهStartup type آن را غیرفعال نمود.در صورت عدماطمینان از ضرورت اجرای یک سرویس درزمان راه اندازی، می توان وضعیت اجرایآن را در زمان راه اندازی از طریق گزینهStartup type به Manual تغییر داد. در صورتی که پساز راه اندازی سیستم به خدمات سرویس فوقنیاز باشد، می توان آن را به صورت دستیفعال نمود. یکی دیگر از روش های تشخیص ومدیریت سرویس های در حال اجرا، استفادهاز برنامه MsConfig است. برای اجرای برنامهفوق پس از فعال کردن جعبه محاوره ای Run،از دستور MsConfig استفاده می گردد. ستونessential ضروری بودن وجود سرویس را برایسیستم نشان می دهد. توجه داشته باشید کهتعداد زیادی از سرویس ها به عنوان سرویسهای ضروری در پنجره System Configuration Utilityنشان داده نمی شوند. Index Service یکی ازسرویس هائی است که دارای نقشی غیرقابلانکار بر روی سرعت سیستم است. سرویس فوقمحتوای هارد دیسک را به منظور جستجو ویافتن سریعتر فایل ها ایندکس می نماید.در مواردی که استفاده از فرآیند جستجوبه منظور بازیابی اطلاعات یک امر حیاتیباشد (نظیر وجود وب سایت)، استفاده ازسرویس فوق توجیه پذیر است و در غیراینصورت پیشنهاد می گردد که به منظوربهبود کارآئی سیستم آن را غیرفعال نمود.پردازه ها ی ناقص و یا دارای مشکل تمامیپردازه های ناقص و یا دارای مشکل زمانیرا از پردازنده خواهند گرفت که دربسیاری از موارد ممکن است زمان اندکی همنباشد. درایورهائی که به درستی طراحینشده و یا عناصر باقیمانده حاصل از یکنصب ناموفق بر روی سیستم دو نمونهمتداول از اینگونه پردازه ها میباشند.برای مشاهده پردازه های در حالاجرا می توان از Windows Task Manager استفادهنمود. هر پردازه که درصد بسیار بالائی اززمان پردازنده را بدون هیچگونه دلیلمنطقی به خود اختصاص داده باشد،احتمالاً از جمله پردازه هائی است کهناقص و یا دچار مشکل شده است. در صورتوجود اینچنین پردازه هائی می توان باکلیک (سمت راست) بر روی پردازه و انتخابگزینه End Task به حیات آنها خاتمه داد. تکهتکه شدن دیسک به موازات اضافه کردن، حذفو یا اعمال تغییرات بر روی فایل هایموجود بر روی یک دیسک، در چیدمان وساختار سکتورهای اختصاص داده شده به یکفایل تغییراتی ایجاد می گردد و ایناحتمال وجود خواهد داشت که محتویات یکفایل در چندین سکتور غیرهمجوار ذخیرهگردد. با استمرار وضعیت فوق که به \"تکهتکه شدن فایل \" موسوم است، فایل ها باوضعیتی نامطلوب بر روی دیسک نگهداریخواهند شد چراکه در زمان استفاده از یکفایل در مقابل بازیابی آن از طریقمجموعه ای از سکتور همجوار، می بایستاطلاعات مربوط به یک فایل از طریقسکتورهای متعددی که الزاماً در مجاورتفیزیکی هم نمی باشند، بازیابی گردد.پیامد این موضوع، کاهش سرعت ذخیره وبازیابی فایل ها بر روی رسانه ذخیرهسازی خواهد بود. چراکه هدهای دیسک میبایست بدفعات برای ذخیره و بازیابی هریک از بخش های یک فایل بر روی رسانهذخیره سازی حرکت نمایند. برخی از سیستمهای عامل دارای امکانات مناسبی برای defragکردن فضای ذخیره سازی می باشند. به عنواننمونه در ویندوز xp می توان از برنامهdefrag.exe استفاده نمود. یکی از مشکلاتی کهممکن است باعث عدم اجرای موفقیت آمیزفرآیند فوق گردد، عدم وجود ظرفیت خالیبر روی رسانه ذخیره سازی است. بدیهی استدر چنین مواردی نمی توان انتظار انجامعملیات defrag موفقیت آمیزی را داشتهباشیم. برای استفاده از برنامه defrag میبایست بین 20 تا 25 درصد از فضای رسانهذخیره سازی خالی باشد تا برنامه های defragبتوانند پس از بررسی وضعیت موجود، آن رابهینه نمایند. بنابراین در صورتی کهظرفیت یک رسانه ذخیره سازی تکمیل شدهباشد و عملاً بر روی آن فضای خالی چندانیوجود نداشته باشد، می بایست برخی ازفایل های موجود را حذف و یا به مکاندیگری منتقل نمود. برنامه های Backgroundقطعاً تاکنون سیستم های متعددی رامشاهده نموده اید که دارای آیکون هایمتعددی در بخش system tray می باشند. هر آیکوننشاندهنده یک فرآیند در حال اجرا بهصورت Foreground و یا background است.اکثرفرآیندها به صورت background اجرا می گردند وکاربران نسبت به این موضوع آگاهی نداردچراکه برخی از برنامه ها به صورتاتوماتیک و در زمان راه اندازی سیستماجرا می گردند. برای آگاهی از اینگونهبرنامه ها می توان فولدر Startup (دستیابیاز طریق منوی Start) را بررسی نمود. تعدادزیادی از برنامه ها عناصر مورد نیاز خودرا در این فولدر قرار می دهند تا به صورتbackground اجرا شوند. برخی از برنامه ها نظیرMicrosoft Office FindFast بطرز قابل ملموسی باعثکاهش سرعت سیستم می گردند. پیشنهاد میگردد هر یک از آیتم های موجود در فولدرStartup بررسی و موارد غیرضروری حذف گردد.توجه داشته باشید که تمامی برنامه هائیکه در زمان راه اندازی سیستم اجرا میگردند صرفاً در فولدر Startup نمایش دادهنخواهند شد. یکی دیگر از مکان هائی که بااستفاده از آن می توان از وجود چنینبرنامه هائی آگاهی یافت، بررسی کلید هایریجستری زیر می باشد:HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/RunHKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/RunOnceبا اجرای برنامه msconfig.exe و مشاهده تب Startupمی توان از وضعیت برنامه هائی که در زمانراه اندازی سیستم بطور اتوماتیک اجرا میشوند نیز آگاهی یافت. مسائل مربوط بهسیستم فایل برخی از سیستم فایل ها دارایعملکردی قابل قبول تر در زمان کار باپارتیشن های بزرگ نسبت به سایر سیستمفایل ها می باشند. در ویندوز به منظورافزایش کارآئی سیستم توصیه شده است کهاز سیستم فایل NTFS استفاده گردد. کارآئیسیستم فایل، با اندازه و تعداد کلاسترموجود در یک دیسک ارتباط مستقیم دارد. درصورتی که از سیستم فایل NTFS در ارتباط بایک هارد 60 گیگابایتی که اندازه کلاسترآن 512 بایت در نظر گرفته شدهاست،‌استفاده شده باشد کارآئی آن کاهشپیدا خواهد کرد چراکه در چنین مواردیتعداد بسیار زیادی کلاستر بر روی دیسکایجاد خواهد شد که سیستم فایل می بایستآنها را مدیریت نماید (اختصاص،آزادسازی، ردیابی، جستجو). مدیریتکلاسترهای موجود بر روی دیسک در صورتتکه تکه شدن فضای ذخیره سازی مشکلاتمضاعفی را ایجاد می نماید. به منظور حلمسائل فوق می توان از روش های متعددیاستفاده نمود. استفاده از کلاسترهائی باظرفیت بیشتر یک نمونه در این زمنیه است.بدین ترتیب، ذخیره و بازیابی یک فایل باسرعتی بیشتر انجام خواهد شد. با این کهاستفاده از کلاسترهائی با ظرفیت بالا،تعداد کلاسترهای موجود بر روی رسانهذخیره سازی را کاهش خواهد داد ولی باتوجه به ابن که معیار اختصاص فضاء بهفایل ها بر اساس کلاستر میباشد،‌همواره این احتمال وجود خواهدداشت که درصد زیادی از فضای ذخیره سازیبلااستفاده باقی بماند، خصوصاً درمواردی که فایل هائ‍ی با ظرفیت اندکایجاد شده باشد. بررسی و تجدید نظر دربرخی مقادیر ریجستری می تواند در کیفیتارائه خدمات سیستم فایل تاثیر مستقیمیرا به دنبال باشد. پیکربندی و تنظیماتNtfsDisable8dot3NameCreation: اطلاعات مربوطه درکلید ریجستری زیر ذخیره شده است و زمانیکه مقدار آن صفر در نظر گرفته شود، سیستمفایل از تولید اسامی فایل تابع قانون 3. 8به منظور سازگاری با نسخه های پیشین،پیشگیری می نماید. در صورت عدم ضرورتاستفاده از اسامی فایل قدیمی، می توانبا پیشگیری از ایجاد آنها کارآئی سیستمفایل NTFS را بهبود بخشید.HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Filesystemپیکربندی و تنظیمات NtfsDisableLastAccess:اطلاعات مربوطه در کلید ریجستری زیرذخیره شده است و زمانی که مقدار اینریجستری که یک REG_DWORD است، یک در نظرگرفته شود، سیستم فایل NTFS پس از مشاهدهفایل ها و دایرکتوری ها، تاریخ و زمانآنها را بهنگام نخواهد کرد. در صورت بازکردن و اعمال تغییرات در یک فایل ازسیاست فوق تبعیت نخواهد شد و زمان وتاریخ دستیابی به فایل بهنگام می گردد.HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Filesystem درصورتی که از سیستم فایل NTFS استفاده نمیگردد، می توان با انتقال فایل ها و یافولدرها به خارج از فهرست ریشه، وضعیتسیستم را بهبود بخشید. کاربران معمولاًدایرکتورهای ریشه را به عنوان مکان پیشفرض برای ذخیره فایل ها در نظر می گیرند.حتی المقدور می بایست فایل ها و یافولدرها را در مکانی غیر از فهرست ریشهذخیره نمود. بدین ترتیب کارآئی سیستمبطرز محسوسی بهبود پیدا می نماید.

فقط کامنت    

ایجاد کننده

خوک ها به لحاظ فیزیک بدن قادر به دیدن آسمان نیستند.

ضرب المثل

صدای دهل از خالی بودن شکم است ( با وجود ظاهر آراسته ،چیزی در چنته ندارد)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 21986 تأیید کننده: هومن
پرسرعترین اینترنت جهان مال چه کشوری است؟
(1) کره شمالی
(2) کره جنوبی
(3) آمریکا
(4) ایران
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 21986:2
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا