نام پدر اسفندیار در شاهنامه ی فردوسی چیست؟

نام پدر اسفندیار در شاهنامه ی فردوسی چیست؟

تاکنون 5 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • بهمن (4 نفر)
  • زال (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی