بيت « نه سايه دارم و نه بر، بيفکنندم و سزاست / اگرنه بر درخت تر کسي تبر نمي زند» چند جمله است؟نگین اهواز

بيت « نه سايه دارم و نه بر، بيفکنندم و سزاست / اگرنه بر درخت تر کسي تبر نمي زند» چند جمله است؟نگین اهواز

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی