در باره آوند چوبي و آوند آبكش كدام گزينه درست مي باشد؟

در باره آوند چوبي و آوند آبكش كدام گزينه درست مي باشد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی