کوسه ها فاصله های بیشتر از ... متر را اصلا نمی بینند!

کوسه ها فاصله های بیشتر از ... متر را اصلا نمی بینند!

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی