جو زمین در آغاز فاقد کدام گاز بوده، بعد از آن به وسیله ی کدام جانداران در جو زمین ساخته شده است؟

جو زمین در آغاز فاقد کدام گاز بوده، بعد از آن به وسیله ی کدام جانداران در جو زمین ساخته شده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی