دشت چيست؟

دشت چيست؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • سرزمين هموار يا نسبتا همواري كه دور آن را حصاري كوهستاني فرا گرفته باشد (1 نفر)
  • سرزمین هایه سرد (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی