معنیه کلمه ی administratorچیست؟

معنیه کلمه ی administratorچیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی