با توجه به مفهوم ایه 67 سوره بقره یکی از نشانه های افراد جاهل چیست؟

با توجه به مفهوم ایه 67 سوره بقره یکی از نشانه های افراد جاهل چیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی