کدام کلمه است که لب ها هنگام گفتنش بی حرکت می ماند

کدام کلمه است که لب ها هنگام گفتنش بی حرکت می ماند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی