خداوند در قرآن چه عملی از فرزند را عبادت دانسته است؟

خداوند در قرآن چه عملی از فرزند را عبادت دانسته است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی