سایه یک کالسکه زرد رنگ در زیر افتاب به چه رنگی دیده میشود؟

سایه یک کالسکه زرد رنگ در زیر افتاب به چه رنگی دیده میشود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی