....نسبت به بدنش بزرگترین مغز را دارد.

....نسبت به بدنش بزرگترین مغز را دارد.

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی