غزلواره در شعر كدام شاعر زير به كار رفته است؟

غزلواره در شعر كدام شاعر زير به كار رفته است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی