در آغاز پروتئين سازي، بخش كوچك ريبوزوم به كدام گزينه متصل مي شود و tRNA آغازگر ناقل كدام آمينو اسيداست

در آغاز پروتئين سازي، بخش كوچك ريبوزوم به كدام گزينه متصل مي شود و tRNA آغازگر ناقل كدام آمينو اسيداست

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی