- از چه راهی قدرتها بر جامعه تسلط مییابند؟

- از چه راهی قدرتها بر جامعه تسلط مییابند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی