واحد اندازه گیری جابجایی زاویه ای چیست؟

واحد اندازه گیری جابجایی زاویه ای چیست؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • رادیان (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی